top of page

MELD DIG IND

Foreningens formål er fagligt og pædagogisk at styrke kristendoms-/ religionsundervisningen  i den danske folkeskole.

"

Vedtægter for Religionslærerforeningen

 

§ 1

Foreningens navn er Religionslærerforeningen.

 

§ 2

Foreningens formål er fagligt og pædagogisk at styrke kristendoms-/religionsundervisningen  i den danske folkeskole. Dette formål søges nået ved afholdelse af kurser, udsendelse af tidsskriftet Religionslæreren, afvikling af studierejser og rådgivningningsvirksomhed fra Religionslærerforeningens Materialecentral.

 

§ 3

Religionslærerforeningen samarbejder med Danmarks Lærerforening, idet sidstnævnte anerkendes som forhandlingsberettiget organisation over for myndighederne.

 

§ 4

Religionslærerforeningen er landsomfattende. Som medlemmer af foreningen kan optages alle, der beskæftiger sig med eller i øvrigt interesserer sig for kristendoms-/religionsundervisning. Enhver, som søger optagelse af Religionslærerforeningen, er forpligtet til at meddele, hvilken forhandlingsberettiget organisation (herunder lokalkreds og fraktion), vedkommende er medlem af.

                     

Stk. 2

Såfremt det konstateres, at et medlem eller en medlemsansøger, som har ret til almindeligt medlemskab af Danmarks Lærerforening, ikke har benyttet sig af denne ret, meddeles vedkommende på særlig standardformular Religionslærerforeningens syn på dette forhold.

 

§ 5

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert andet år og indkaldes gennem Religionslæreren med mindst tre måneders varsel. Dagsorden, der skal bekendtgøres i Religionslæreren senest en måned forud for generalforsamlingen, skal indeholde følgende punkter: Valg af dirigent, formandens beretning, fremlæggelse af det reviderede regnskab, valg af bestyrelse, suppleanter og revisor samt fastsættelse af kontingent for de efterfølgende to regnskabsår.

                     

Stk. 2            

Forslag, der i øvrigt ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes til formanden senest to måneder forud.

                     

Stk. 3            

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og kan indkaldes, når mindst 100 medlemmer eller en tredjedel af samtlige medlemmer begærer det.

                     

Stk. 4            

Ekstraordinær generalforsamling, de begæres afholdt af medlemmerne, afholdes senest tre måneder efter, at begæringen er fremsat. Dagsorden offentliggøres i alle tilfælde senest én måned forud for generalforsamlingen.

                     

Stk. 5            

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte.

                     

Stk. 6            

Lovændring kan kun forelægges til vedtagelse på en ordinær generalforsamling.

 

§ 6

Bestyrelsen består af syv medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

                     

Stk. 2            

Bestyrelsesmedlemmernes funktionstid er ordinært fire år. Der vælges ordinært skiftevis fire og tre medlemmer. Der vælges desuden en første- og en andensuppleant, der fungerer til næste generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

                     

Stk. 3            

Et antal af bestyrelsen skal være folkeskolelærere. Medlemmer af bestyrelsen (samt eventuelle andre forhandlere for Religionslærerforeningen) skal være medlemmer af Danmarks Lærerforening, såfremt de er berettiget til almindeligt medlemskab.

                     

Stk. 4            

Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal indsendes til formanden senest to måneder forud for den ordinære generalforsamling. Det er bestyrelsens pligt at sørge for, at det fornødne antal kandidater opstilles. Kun medlemmer, der har givet tilsagn om, at de er villige til at lade sig vælge, kan opstilles. Kandidaternes navne offentliggøres sammen med dagsordenen.

                     

Stk. 5            

Ved bestyrelsesvalg og suppleantvalg, der er skriftlig, sker stemmeafgivningen personligt eller ved fuldmagt, som umiddelbart forud for generalforsamlingen

prøves af den siddende bestyrelse. En deltager kan afgive i alt fem stemmer, sin egen iberegnet.

 

§ 7

Regnskabet løber fra 1. januar til 31. december. Udmeldelser sker til kassereren senest to måneder før regnskabsårets udløb.

 

§ 8

Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege tillidsmænd med højst to års funktionstid.

 

§ 9

Foreningen kan opløses, hvis to tredjedele af det samlede medlemstal ifølge en generalforsamlingsbeslutning stemmer for. I så fald disponerer generalforsamlingen over foreningens eventuelle formue og træffer afgørelse om dens anvendelse.

 

Revideret på generalforsamlingen september 1996.

 

 

 

Religionslærerforeningens jubilæumsfond af 1979

 

Formål:       

At yde støtte til religionspædagogisk arbejde i folkeskolen i overensstemmelse med Religionslærerforeningens formål.

bottom of page