top of page

Generalforsamling 

i Religionslærerforeningen

  • AFHOLDT Lørdag d. 1. oktober 2022

  • På TEAMS

 

 

DAGSORDEN
1)    Valg af dirigent
2)    Formandens beretning
3)    Fremlæggelse af revideret regnskab
4)    Indkomne forslag
5)    Valg af medlemmer til bestyrelsen
6)    Fastlæggelse af kontingent for de kommende to regnskabsår.

Ad. 1: Valg af dirigent
Formanden bød velkommen og foreslog bestyrelsesmedlem Niels Henrik Holdt Madsen som dirigent, hvilket blev imødekommet. Dirigenten indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var varslet rettidigt og gav derefter ordet til formanden. 

Ad. 2: Formandens beretning
Formandens koncentrerede sig i sin beretning om den skriftlige beretnings principielle del. 

I relation til de ministerielle faggrupper var meldingen at de deltagende bestyrelsesmedlemmer har oplevet større relevans under anden beskikkelsesrunde end under den første. 
Rådgivningsgruppen vedr. revitalisering af skolens religionsundervisning har færdiggjort sit arbejde og planlagt at lancerer anbefalingerne på Christiansborg d. 27. september, men det er blevet udsat på ubestemt tid pga. det forestående valg.
Der var fra foreningens side stor tilfredshed med, at Undervisningsministeriet valgte at aflyse afgangsprøverne i faget under corona, da religionsundervisningen rundt omkring i landet blev voldsomt nedprioriteret, hvorfor vilkårene ved at skulle til prøver for mange elever ville have været helt utilstedelig. 
I relation til revision af læreruddannelsen har foreningen i forskellige sammenhænge argumenteret for en bevarelses af grunduddannelsesfaget KLM, som ellers var indstillet til afvikling, hvorfor formanden glædede sig over, at indholdet tilsyneladende i hovedtræk er bevaret i det nye fag: Livsoplysning. 
Beretningsperiodens to Religionernes Dage om filosofi med børn og interkulturel pædagogik har været de bedst besøgte siden etableringen tilbage i 2004. Begge dage blev afviklet i samarbejde med Odense Universitet og CFU-Kbh.

Formanden berettede afslutningsvist, at Bibliarium, som foreningen fik ideen til tilbage i år 2000 efter mange omveje nu endelig har fundet sin finansiering i kraft af tilskud fra A.P. Møller Fonden. Borgfonden og ikke mindst provstiudvalgene i Københavns Stift, hvor de sidste formaliteter omkring vedtægter o.lign. er ved at være på plads, så projektet for alvor kan etableres. 

Der var ikke de store drøftelser af beretningen, som derefter blev enstemmigt vedtaget.

Ad. 3: Fremlæggelse af revideret regnskab
I forlængelse af formandens beretning gennemgik kassereren de seneste to års regnskaber og udviklingen i medlemstallet, som igen i denne beretningsperiode har været svagt dalende. Regnskaberne for beretningsperioden har begge vist et lille overskud, hvorfor de blev godkendt uden bemærkninger.

Ad. 4: Indkomne forsalg
Ingen indkomne forslag.

Ad. 5: Valg af medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsen havde indstillet Frederikke Joensen, Ålborg, Janne Skovbjerg, Skive, Carsten Bo Mortensen, Lynge, Mette Tunebjerg, Dragør til genvalg, og da der ikke var opstillet andre blev disse valgt.

På samme måde havde bestyrelsen indstillet Anne Rosenskjold Norvig, Holte og Michal Hjardgaard Andresen, Århus som suppleanter. Også disse blev valgt uden modkandidater.

 

Ad. 6: Fastlæggelse af kontingent for de kommende to regnskabsår
Formanden fremlagde bestyrelsens indstilling om uændret kontingent, hvilket blev tiltrådt.  

I forlængelse af generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde: Formand: John Rydahl

Næstformand:  Carsten Bo Mortensen

Kasserer: Jan Visbech Madsen

Sekretærer: Mette Tunebjerg og Frederikke Johnson
 

bottom of page