Generalforsamling 

i Religionslærerforeningen

 

  • Afholdt: Lørdag d. 26. september 2020

  • København

  

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent

  2. Formandens beretning

  3. Fremlæggelse af revideret regnskab

  4. Indkomne forslag

  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

  6. Fastlæggelse af kontingent for de kommende to regnskabsår.

 

REFERAT

Ad. 1: Valg af dirigent

Formanden bød velkommen og næstformand Carsten Bo Mortensen blev valgt som dirigent.

                     

Dirigenten indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var varslet rettidigt og gav derefter ordet til formanden.

 

Ad. 2: Formandens beretning

Formandens kommenterede i sin beretning på hovedparten de afsnit i den skriftlige beretning, som angik den almene del: kritikken af revisionen af læseplan og vejledning for faget; det positive i ministeriets tiltag med faggrupper for skolens enkelte fag, hvor foreningen er repræsenteret med ikke mindre end tre deltagere; det beklagelige i at den siddende minister ikke valgte at fuldføre arbejdet med den rådgivningsgruppe, som den forrige minister nedsatte umiddelbart før sidste valg; fagets nedprioritering under coronakrisen og det formodede faglige efterslæb som konsekvens heraf samt det positive i, at den læringsmålsstyrede tænkning nu også revideres ud af læreruddannelsen.

Beretningen gav ikke anledning til lang debat, men en kortere diskussion om tonen i formandens kommentar til ministeriets revision af Fælles Mål i Religionslæreren.

Derefter godkendtes beretningen.

 

Ad. 3: Fremlæggelse af revideret regnskab

I forlængelse af formandens beretning gennemgik kassereren de seneste to års regnskaber og udviklingen i medlemstallet. Der tæres på reserverne, hvorfor kassereren hævede pegefingeren og henviste til en tidligere generalforsamlingsbeslutning om muligheden for at digitalisere bladet. Generalforsamlingen pålagde i forlængelse heraf bestyrelsen at arbejde med en forbedring af økonomien i den kommende periode.

Derudover blev regnskabet godkendt uden bemærkninger.

 

Ad. 4: Indkomne forsalg

Der var ikke indløbet forslag til behandling.

 

Ad. 5: Valg af medlemmer til bestyrelsen

Astrid Marie Møller Danielsen, som gennem fire år har været suppleant i bestyrelsen havde valgt at træde tilbage, da hun gennem perioden har fået en vigende relation til skolehverdagen. I hendes sted havde bestyrelsen indstillet lærer Michael Hjardgaard Andresen.

 

Genvalgt til bestyrelsen blev Jan Visbech Madsen, Niels Henrik Holdt Madsen og John Rydahl.

 

Som suppleanter valgtes Anne Rosenskjold Nordvig, Holte og Michael Hjardgaard Andresen, Århus.

 

Ad. 6: Fastlæggelse af kontingent for de kommende to regnskabsår

Formanden fremlagde bestyrelsens indstilling om uændret kontingent, hvilket blev tiltrådt. 

 

Konstituering 

I forlængelse af generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde:

 

Formand:           John Rydahl

Næstformand:    Carsten Bo Mortensen

Kasserer:           Jan Visbech Madsen

Sekretærer:        Mette Tunebjerg